Facebook pixel

Ohjeet mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

17.3.2020

Soita päi­vys­tyk­seen numeroon 116 117,  jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­set ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na, älä ruuhkauta numeroa turhaan.

Jos olet ol­lut tai epäi­let ol­lee­si te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen hen­ki­lön kans­sa, ei tar­vit­se rea­goi­da, vaan voit elää nor­maa­lia elä­mää. Jos saa sel­keän hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, tu­lee soit­taa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535.
Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.

Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. So­ten tie­dot­teet ai­hees­ta koos­te­tus­ti: https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

Wild Taiga summer