Facebook pixel

Idän Taiga ry

Yhdistys

Wild Taiga on Idän Taiga ry:n yhteismarkkinointibrändi. Vuonna 2004 perustettu Idän Taiga ry on n. 60 matkailualalla toimivan yrityksen yhdistys. Yhdistyksessä on mukana toimijoita lähinnä Kuhmon ja Suomussalmen alueelta, mutta myös muualta Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa toimialan yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Idän Taiga ry:n yrittäjät edustavat hyvin kattavasti alueen matkailutarjontaa. Mukana yhdistyksen toiminnassa on niin luonto- ja kulttuuritoimijoita, hotelleja, mökkiyrittäjiä, ravintoloita kuin ohjelmapalveluyrityksiäkin. Yhteistä on alueen vetovoimatekijöiden hyödyntäminen matkailussa. Itä-Kainuun alueen tärkeimmät vetovoimatekijät ovat puhdas ja eläinrikas luonto, alueen värikäs historia talvisodan ajoilta sekä kalevalaisuuden rikastama kulttuuri.

Idän Taiga ry:n yhteismarkkinoinnin taloudelliset resurssit pohjautuvat jäsenten yhteismarkkinointimaksuihin sekä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan yhdistykselle osoittamaan rahoitukseen. Lisäksi yhteismarkkinointia ja tuotekehitystä tehdään erilaisten hankkeiden kautta.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sähköpostiosoitteesta:
info(at)wildtaiga.com.

Jos olet kiinnostunut Idän Taiga ry:n jäsenyydestä, täytä lomake täällä.

Listauksen jäsenyrityksistämme löydät täältä.

IDÄN TAIGA RY:N HALLITUS 2023

Sari Rusanen (pj): sari.rusanen(at)kuhmofestival.fi, puh. 044 544 5162
Ritva Huttunen (varapj): ritva.huttunen(at)kuutamokeikat.fi, puh. 050 362 0609

Timo Korhonen: hossa(at)retkeilykeskus.fi
Sabrina Logeais: info(at)taigaspirit.com

Petri Heikkinen: petri.heikkinen(at)vuokatinmaa.com
Jari Paasovaara: jari.paasovaara(at)loma-hossa.fi

Riina Nilsson-Määttä: sales(at)martinselkonen.fi

Jari Virtanen: jari.virtanen(at)hotellikalevala.fi

Wild Taiga

Wild Taiga on Idän Taiga ry:n tuotemerkki, joka kokoaa alleen parhaat alueen luontoon ja kulttuuriin liittyvät tuotteet. Tuotteiden kansainvälistä kärkeä edustavat eläintenkatselu- ja kuvaustuotteet, Kuhmon Kamarimusiikki sekä kalevalainen kulttuuri.

WILD TAIGA LAATU

Wild Taiga Laatu Start Up -valmennuksen läpikäyneet Idän Taiga ry:n yhteismarkkinoinnissa mukana olevat yritykset ovat saaneet käyttöönsä Wild Taiga Laatulogon, joka osoittaa yrityksen panostavan tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen. Laatuvalmennuksen myötä Wild Taiga pyrkii parantamaan alueen yritysten kilpailukykyä niin kotimaisilla, kuin ulkomaisilla markkinoilla. Haaga-Perhon toteuttama valmennus räätälöitiin Wild Taiga -alueelle matkailualalle suunnatusta käytännönläheisestä Laatutonni -ohjelmasta.

Laatuvalmennuksen pohjalta Wild Taiga -alueelle on laadittu myös Laatukäsikirja, jossa on määritelty alueen yhteiset laatukriteerit ja ohjeistus jatkuvasta tuotteiden ja palvelujen laadun seurannasta sekä laatulogon käytöstä.

WILD TAIGA AI -HANKE 2021-2023

Idän Taiga ry on mukana Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimassa Tekoälyn ja tiedolla johtamisen avulla vauhtia Wild Taiga alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen (Wild Taiga AI) -hankkeessa.

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on liiketoimintatiedon kerääminen ja hyödyntäminen digitaalisen asiakaskokemuksen ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa pilotoidaan ensimmäisenä matkailualalla Kainuussa tekoälyyn pohjautuvan koneoppimisen hyödyntäminen ja kehitetään toimintamalli matkailumarkkinoinnin automaatiosta (case Wild Taiga). Lisäksi hankkeessa kehitetään moniaistillisia elementtejä sisältäviä virtuaalimatkoja ja muita uudenlaisia markkinointisisältöjä, toteutetaan asiakkaita aktivoivia kampanjoita sekä kasvatetaan alueen yritysten osaamista erilaisin valmennuksin.

Hankkeen tuloksena Idän Taiga ry:llä on käytössään digitaalisen ostopolun seurannan toimintamalli sekä tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuva viestintäautomaatiojärjestelmä, jonka avulla tuotetaan yksityiskohtaista liiketoimintatietoa yritysten käyttöön. Hanke tukee yritysten kilpailukykyä pandemian jälkeisen globaalin ostokäyttäytymisen murroksessa ja markkinoinnin pirstaloituessa. Tiedolla johtamisen avulla yritykset ovat valmiimpia tarjoamaan oikeanlaisia palveluita oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021–31.8.2023. Kustannusarvio on 257.825 euroa, mistä Kainuun liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (REACT-EU/EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 79,5 %, muu julkinen rahoitus 10 % ja yksityinen rahoitus 10,5 %. Hankkeen kohderyhmänä ovat Idän Taiga ry:n yhteismarkkinoinnissa mukana olevat jäsenyritykset, ja toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä KAMKin, yhdistyksen ja yritysten kesken.

WILD TAIGA ONLINE-HANKE 2018-2021

Matkailuyhdistys hallinnoi ja toteutti  Wild Taiga Online-hankkeen ajalla  4.5.2018-31.5.2021. Hankkeen osatoteuttaja oli Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen päätoteuttajan keskeisiä tavoitteita olivat Wild Taigan yritysten tuotteiden onlinevarattavuus (vähintään 25 yrityksellä), VR-markkinoinnin käyttöönotto ja testaus (vähintään 10 esittelyvideota) sekä mukanaolo Visit Finlandin Lakeland-suuraluemarkkinoinnin toimenpiteissä (5% kasvu wildtaiga.fi kv. liikenteessä, yritysten yhteenlasketussa liikevaihdossa ja kv-majoitusvuorokausissa).

Osatoteuttajan tavoitteena oli toteuttaa virtuaalitodellisuuden ohjelmistopohja, jonka kautta käyttäjille voidaan esitellä 360-videoiden kautta erilaisia matkakohteita. Tavoitteena oli kehittää 360-asteen videoiden kuvaus- ja editointimenetelmiä niin, että eri matkailukohteiden kuvaus ja esittely on mahdollisimman tehokasta. Lisäksi tavoitteena oli kasvattaa Kajaanin Ammattikorkeakoulun osaamista ja tietämystä 360-videoiden tuottamisessa niin, että videoiden ja niihin liittyvien virtuaalisten ympäristöjen tuottaminen on mahdollista liittää osaksi KAMK:n palveluntarjontaa.

Hankkeelle asetettuja tavoitteita tavoiteltiin seuraavin toimenpitein: (1) yrityksille järjestettiin valmennuksia sähköisten varausjärjestelmien käyttöönotosta, (2) toteutettiin 360-videokuvaukset ja tuotettiin esittelyvideot luotuun virtuaaliympäristöön (3) osallistuttiin Visit Finlandin Lakeland -suuralueyhteistyöhön (myynti-tapahtumat, matkanjärjestäjä- ja mediavierailut, sähköiset kampanjat,) (4) osallistuttiin Kainuu Arctic Lakeland -brändin kehittämistyöhön ja yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin, (5) tuotettiin markkinointiaineistoja, (6) osallistuttiin matkailuturvallisuuden kehittämiseen, (7) osallistuttiin Kajaanin lentoliikennettä koskeviin neuvotteluihin.

Hankkeen kehitystavoitteena oli, että Wild Taigan yrityksistä vähintään 25 yrityksen tuotteita on varattavissa sähköisesti. Yritysten lukumäärä nousi kahteenkymmeneenkahdeksaan (28) eli tavoite ylittyi kolmella (3) yrityksellä.

Hankkeen kehitystavoitteena oli tuottaa 360-esittelyvideot vähintään 10 kohteesta. Kuvauksia toteutettiin lähes 30 aktiviteetista 15 eri kohteessa ja 360-esittelyvideoita tuotettiin 16 kappaletta eli tavoite ylittyi kuudella videolla. Lisäksi luotiin virtuaalitodellisuuden ohjelmistopohja, johon videot syötettiin.

Hankkeen kolmas tavoite oli olla mukana Visit Finlandin Lakeland-suuraluemarkkinoinnin myynti- ja markkinointitoimenpiteissä. Tavoite mukanaolosta toteutui hankkeen ensimmäisten 18 kk aikana, mutta hidastui ja osin pysähtyi globaalin Covid-19 pandemian takia. Tämän työpaketin tulostavoite oli 5 % vuosittainen kasvu kv-yöpymisissä (rekisteröidyt ja ei-rekisteröidyt), yritysten yhteenlasketussa liikevaihdossa sekä www-sivuston kv-kävijämäärässä. Kv-yöpymistavoitteeseen yllettiin ensimmäisenä vuotena 11,35% kasvulla (34 413), mutta vuonna 2020 ne olivat laskeneet 12 924 yöpymiseen. Liikevaihdon vuosittaista kasvutavoitetta ei saavutettu. WildTaiga.fi-sivuston kv-liikenteessä oli kasvua +3,9 % ensimmäisenä vuonna, ja sen jälkeen uudelleen alkuvuonna 2021 160 %. Ei-rekisteröityjen yöpymisten määrää ja kehitystä selvitettiin yrityskyselyllä, rekisteröityjen yöpymisten Tilastokeskuksen virallisilla tilastoilla.

Idän Taiga ry:n hallitus katsoo hankkeen edenneen suunniteltujen toimenpiteiden mukaisesti sekä saavuttaneen nopean reagoinnin ansiosta sille asetetut tavoitteet vaikka Covid-19 pandemia vaikeutti hankkeen toimenpiteitä. Covid-19 myös osaltaan vauhditti digitaalisaation käyttöönottoa, kun fyysiset tapaamiset kohderyhmien kanssa eivät olleet mahdollisia. Hanke on ollut tärkeä askelma Idän Taiga ry:n pitkäjänteisessä työssä tukea jäsenyritysten digitaalisia valmiuksia, merkittävä määrä yritysten tuotteita on nyt varattavissa sähköisesti.

Matkailumarkkinoinnin tavat muuttuivat hankkeen aikana koronan takia merkittävästi. Digitaalinen loikka tehtiin niin myyntitilaisuuksissa kuin hankkeen, yritysten ja Arctic Lakeland -yhteistyön keskinäisessä yhteydenpidossa. Idän Taiga ry ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu olivat edelläkävijoitä Kainuussa VR-materiaalien käyttöönotossa ja Idän Taiga ry virtuaalisten tutustumismatkojen järjestämisessä sekä markkinoinnin automaation käyttöönotossa.

Hanketta rahoittivat  Kuhmon kaupunki, Suomussalmen kunta, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Idän Taiga ry sekä Euroopan Aluekehitysrahasto ja valtio.

  

WILD TAIGA -MARKKINOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN -HANKE

Idän Taiga ry toteuttaa Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen -hankkeen ajalla 1.10.2020-31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on edistää Wild Taiga -alueen matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä ja tukea matkailun kasvua alueella. Tarkoituksena on sekä hillitä tähän mennessä aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia että ennaltaehkäistä tulevia vaikutuksia alueelle ja yrityksille. Hankkeessa kehitetään Wild Taigan yhteismarkkinointia entisestään. Lisäksi tavoitteena on edistää kestävää matkailua alueella ja jalkauttaa Sustainable Travel Finland -ohjelma entistä vahvemmin yrityksiin. Hankkeen aikana tehostetaan erityisesti Visit Finlandin Lakeland- ja Kainuun Arctic Lakeland -strategioiden mukaista tuotekehitystä Wild Taiga -yrityksissä, jotta yritykset pystyvät paremmin vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin.

Hankkeen toimenpiteiden pääpaino on monipuolisissa kotimaahan kohdistuvissa markkinointitoimenpiteissä, jotka tukevat suoraan yritysten toimintoja pandemiatilanteessa ja sen jälkeen. Markkinointi liittyy oleellisesti tuotekehitykseen, ja hanke mahdollistaa tuotekehityksen sekä Sustainable Travel Finland -kehittämistyön kautta syntyvän uuden tuotannon viemisen markkinoille. Toimenpiteisiin sisältyy printtimainontaa ja digitaalista markkinointia eri kanavissa, myyntitapahtumia, sisältömarkkinointia, tv- ja radiomainontaa sekä uusien materiaalien tuottamista. Kestävän matkailun osalta alueen yrityksille järjestetään valmennusta ja työpajoja, lisäksi kehitetään mm. vastuullisuusviestintää myös aluetasolla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 119 620 €. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto, ja hankkeen kokonaiskustannuksista Idän Taiga ry:n omarahoitusosuus on 20 %. Hanke on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista.

Lisätietoja: Kerttu Komulainen, kerttu(at)wildtaiga.com, 040 126 2990 ja Assi Heikkinen, assi(at)wildtaiga.com

PALKINNOT

Wild Taiga on vuosien varrella palkittu useilla eri palkinnoilla.

2008

  • Wild Taiga sai ”Vuoden Nouseva Matkailukohde Suomessa” -palkinnon Destination of Excellence in Finland (DEEF) kilpailussa. Suomessa Wild Taiga oli ensimmäinen EDEN palkittu kohde.
  • Suomen Matkailutoimittajien Kilta valitsi kohteen suosikikseen.
  • Wild Taiga TOP10 joukossa Scandinavian Travel Award -kilpailun Erforg-sarjassa ITB Berlin -messuilla.

2011

  • Wild Taiga voitti matkailusarjan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa. Matkailusarjassa palkittiin markkinointia, jonka tavoitteena on kotimaisten tai ulkomaisten matkailijoiden ja kävijöiden houkutteleminen kuntaan tai seudulle.

2015

  • Wild Taiga sai hopeaa matkailumarkkinointi-sarjassa Chinese Tourist Welcome Awards 2015 -kilpailussa Pekingissä. Palkinnon myönsi maailman johtava kiinalaisen turismin tutkimus-, koulutus- ja konsultointi-instituutti (COTRI).
  • Idän Taiga ry sai Elävä Kainuu Leader ry:n kunniamaininnan ”Vuoden 2014 Yritysryhmähanke” hallinnoimastaan TUUMA -hankkeesta, ja sen toimenpiteistä Aasian markkinoille.

2016

  • Wild Taiga palkittiin EDEN (European Destinations of Excellence) -verkoston vuoden 2016 ”Best practices” -innovaatiokilpailussa toisella sijalla Kuhmon Pajakkakosken kunnostustöistä.

2017

  • Visit Finland palkitsi viisi tuotetta Authentic FinRelax tai Culture Experience Suomen TOP20 tuotteiden joukkoon.
  • European Best Destination 2017 kuluttajakilpailussa TOP15 sijoitus

2019

  • Wild Taiga palkittiin EDEN (European Destinations of Excellence) -verkoston innovaatiokilpailussa LGBT-matkailun edistämisestä
Wild Taiga summer