Facebook pixel

Tietosuojaseloste

Wild Taigan markkinointirekisterin tietosuojaseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Idän Taiga ry
c/o Kuhmon Kamarimusiikki
Torikatu 39
88900 Kuhmo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Assi Heikkinen
040 578 8437
info(at)wildtaiga.com

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Idän Taiga ry:n ja sen yhteismarkkinoinnissa mukana olevien yritysten (Wild Taiga -yritykset) matkailupalvelujen, tuotteiden ja tapahtumien markkinointi sekä Wild Taiga -alueen ajankohtaisista asioista tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • Rekisteröidyn suostumukseen tai
 • Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

Oikeutettuun etuun perustuen Idän Taiga ry voi käsitellä esimerkiksi erilaisten järjestöjen matkoista vastaavien tai matkailualan ammattilaisten tietoja, jotka on saatu joko julkisista tietolähteistä tai Idän Taigan jäsenyritysten tai muiden yhteistyökumppaneiden rekistereistä. Tällaisia henkilötietoja (useimmiten sähköpostiosoitteita) voidaan käsitellä esimerkiksi tapahtumakutsujen tai esitteiden lähettämiseksi. Oikeutettuun etuun perustuen Idän Taiga voi käsitellä myös yhdistyksen tärkeimpien sidosryhmien tietoja (sähköpostiosoitteet).

Oikeutetun edun arvioinnissa olemme ottaneet huomioon:

 • Tietojen kerääminen ja käsittely on tarkoituksenmukaista sekä Idän Taigan että rekisteröityjen näkökulmasta
 • Rekisteröidyt osaavat kohtuudella odottaa yhteydenottoja matkailumarkkinointia toteuttavalta toimijalta / Idän Taiga ry:ltä
 • Tämän tyyppisten henkilötietojen käsittelyn voidaan katsoa olevan olennainen osa Idän Taigan toimintaa

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilön edustama yritys tai järjestö
 • Muut rekisteröidyn itsestään antamat tiedot (mielenkiinnon kohteet)
 • Uutiskirjeen tilaukseen liittyvät tiedot (maa, suostumus, tilauksen peruutus)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat), wildtaiga.fi -sivuston kautta (yhteydenottolomakkeet, uutiskirjeen tilauslomake) tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Wildtaiga.fi -sivuston tuotekorttien yhteydenottolomakkeilla kysyttyjä yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoihin vastaamiseen, ellei erillistä markkinointilupaa ole saatu rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Wild Taiga -yritysten tai muiden Idän Taigan yhteistyökumppaneiden rekistereistä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten kaupparekisteristä tai yritysten tai järjestöjen www-sivustoilta.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti toimivien Wild Taiga -yritysten markkinointikäyttöön.

Luettelon Wild Taiga -yrityksistä löydät täältä.

Wild Taigan sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen käytetään Koodiviidakko Oy:n palveluja. Näin ollen rekisteröityjen sähköpostiosoitteet ovat tallessa Koodiviidakon hallinnoimalla palvelimella. Myös uutiskirjeen tilaukseen liittyvät tiedot tallentuvat samalle palvelimelle. Koodiviidakko on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja voidaan siirtää säilytettäväksi myös Googlen ja Microsoftin palveluihin, jotka ovat tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia (kohta 8).

6. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. Jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä on linkki, jonka kautta pääsee poistumaan postituslistalta. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Yksittäisiä tapahtumakutsuja tai vastaavia varten kerättyjä tietoja ei käsitellä enää tapahtuman jälkeen.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Idän Taigan työntekijät, joiden työtehtävien vuoksi tietojen käsittely on tarpeellista. Työsuhteen päättyessä varmistetaan mm. salasanat vaihtamalla, ettei entisillä työntekijöillä ole pääsyä rekisteriin.

Myös Koodiviidakko, Google ja Microsoft luetaan henkilötietojen käsittelijöiksi, sillä rekisterin tietoja säilytetään niiden hallinnoimilla palvelimilla tai pilvipalveluissa.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella Googlen ja Microsoftin pilvipalveluissa. Myös Google Analytics -evästeistä kerätyt tiedot tallentuvat EU:n ulkopuolelle. Tietojen siirto voidaan toteuttaa lainmukaisesti, kun Euroopan komissio on päättänyt, että siirron kohdemaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso (tietosuoja-asetuksen 45 artikla).

Google ja Microsoft kuuluvat Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -ohjelmaan ja ovat näin ollen sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta löydät täältä.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneet ja mobiililaitteet on suojattu teknisesti mm. palomuurein ja salasanoin sekä asianmukaisilla virustentorjuntaohjelmilla. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Manuaalisesti käsiteltävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti, kun käsittelylle ei ole enää tarvetta.

11. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää selaimelle ja jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Evästeitä käyttämällä mm. parannetaan sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta. Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja estää evästeiden käytön, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia sivuston toimintaan.

Sivustomme käyttää Google Analytics -evästeitä. Niiden avulla selvitämme mm. kuinka paljon sivustolla on kävijöitä, mitä kautta kävijät ohjautuvat sivustolle ja miten kauan he viipyvät sivustolla. Google Analytics tallentaa tietoja mm. kävijöiden iästä ja sijainnista sekä heidän käyttämistään laitteista ja selaimista, ja luo näistä tiedoista yhteenvetoja ja raportteja.

Näiden evästeiden avulla voimme tarkastella ja seurata sivuston käyttäjien mielenkiinnon kohteita ja sitä kautta myös kehittää sivustoamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida näin ollen liittää yksittäiseen henkilöön.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(at)wildtaiga.com.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröity voi tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja miten niitä käsitellään.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suostumuksen peruuttaminen ja suoramarkkinointikielto: Suostumuksen ollessa ainoa tietojen käsittelyn peruste, rekisteröity voi milloin tahansa perua antamansa suostumuksen. Rekisteröity voi myös milloin tahansa kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, jos niiden käsittely ei ole tarpeen. Pyyntö käsitellään, minkä jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröity voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun henkilö kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Kiistanalaisten tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, joten suosittelemme tutustumaan selosteen sisältöön säännöllisesti. Seloste on päivitetty viimeksi 16.5.2018.

Wild Taiga summer